Marshall - VLVE-10064 - 12AX7B/ECC83 Shuguang B Low Microphony White Logo (x1)
12AX7B/ECC83 B Low microphony White Logo (x1) ..
Marshall - VLVE-10055 - 12AX7B/ECC83 Shuguang No Selection White logo (x1)
12AX7B/ECC83 No selection White Logo (x1) ..